Dette kan du få erstatning for:

Oppreisning
Du kan få oppreisning av den som har påført skaden hvis det foreligger forsett eller uaktsomhet. Dette gjelder uavhengig av hvem som er skadevolder (en fysisk person, en bedrift, det offentlige eller som en følge av annen klanderverdig adferd).

Ménerstatning
Ménerstatning er en kompensasjon for varig mén, så som (smerte og tapt livsutfoldelse). Ménerstatningen skal altså gi en viss kompensasjon for tort og svie, såkalt ikke-økonomisk tap. Ménerstatning ytes ved varig og betydelig skade av medisinsk art, normalt mer enn 15%.

Påførte merutgifter
Skadelidte har krav på å få erstatning for  rimelige og nødvendige merutgifter forårsaket av skaden. Som en hovedregel må utgiftene dokumenteres. Det er altså bare utgifter som har sin årsak i skade eller ulykken som kan kreves erstattet.

Fremtidige merutgifter
Skadelidte har også krav på å få erstattet rimelige og nødvendige merutgifter i fremtiden.

Lidt inntektstap
Skadelidte har krav på erstatning for inntektstapet fra ulykkestidspunktet og frem til man får erstatningsbeløpet. Man tar utgangspunkt i forskjellen mellom nettolønn uten skaden og nettolønn med skaden.

Fremtidig inntektstap
Som skadelidt har du også krav på å få erstattet ditt fremtidige inntektstap. Det betyr erstatning for forventet inntektstap fra oppgjørstidspunktet til du pensjoneres.

Skatteulempe
Skadelidte må betale skatt på renteinntektene fra erstatningen samt eventuell formuesbeskatning. Fordi du som skadelidt påføres en skattebyrde i fremtiden, har du krav på et såkalt skatteulempepåslag.

Andre forsikringsdekninger
Ved enkelte andre skader kan skadelidte også ha krav på utbetaling under andre forsikringer, for eksempel ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer og uføreforsikringer.

Spør oss om noe du lurer på.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut