Er du skadet på jobb? Gå ofte til lege.

Erstatning legeSom arbeidstaker er du daglig utsatt for risiko for en yrkesskade, ulykke eller sykdom. Alle har som arbeidstakere gjennom yrkesskadeforsikringsloven forsikring for skader og sykdommer, som man påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Etter norsk rett er det tre vilkår som alle må være oppfylt for å få erstatning.

Det må finnes et ansvarsgrunnlag, det må foreligge årsakssammengen og man må være påført et økonomisk tap. Ved yrkesskade / sykdom oppstår ofte tvist om årsakssammenheng foreligger. Det oppstår gjerne tvist om plagene står i sammenheng med yrkesskaden / sykdommen.

Mange arbeidstakere som blir skadet / syk på arbeidet oppsøker ikke lege. Det kan bli skjebnesvangert. Denne artikkelen behandler viktigheten av å oppsøke lege ved mistanke om yrkesskade/sykdom.

 

Hvilken lov regulerer erstatning ved yrkesskade/sykdom?

Erstatning på grunnlag av yrkesskade eller yrkessykdom er regulert i lov om yrkesskadeforsikring. Ved å følge linken under kan du ta en titt på loven.

Lov om yrkesskade.

Hvorfor skal man oppsøke lege?

For å få erstatning for en yrkesskade / sykdom er det et krav om årsakssammenheng. Det er krav om at det er sammenheng mellom ulykken / skaden og plagene man har. Videre må det påvises en sammenheng mellom plagene og det økonomiske tapet skadelidte lider. Ved yrkesskader oppstår det ofte konflikt om kravet til årsakssammenheng er oppfylt. Ved en eventuell tvist for domstolene legger domstolen større vekt på tidsnære opplysninger enn på de opplysninger som er gitt i tilknytning til rettssaken og som gjerne ubevisst vil være farvet av den konflikt og de interesser som foreligger.

Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil være nedtegnelser som er foretatt i nær tid opp til den begivenhet eller det forhold som skal klarlegges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk for å få klarlagt en tilstand.

 

Når bør man oppsøke lege?

Man bør oppsøke lege så fort som mulig når man mistenker at man er påført en yrkesskade / sykdom. Ved bevisvurdering i en eventuell rettssak blir ofte akutt symptomer vektlagt.

Akuttsymptomer er symptomer som oppstår rett etter ulykken og innenfor et døgn etter ulykken.

 

Hvor ofte bør man oppsøke lege etter ulykken?

Etter en yrkesskade / sykdom bør man oppsøke lege jevnlig. Hold en løpende dialog med legen din om hvor ofte du bør gå til kontroll for å få kartlagt sykdomsutviklingen.

Grunnen til at man jevnlig bør oppsøke lege etter en yrkesskade / sykdom, er fordi det i en eventuelt rettssak blir lagt vekt på om det foreligger ”brosymptomer”. Det vil si symptomer på yrkesskade / sykdom som strekker seg fra akuttsymptomene og  frem til den kronisk senfase.

 

Hva bør man passe på hos legen?

Når man er hos en lege er det viktig å påse at alle symptomer og lidelser nedtegnes grundig av legen i journalen. Legejournaler kan tjene som bevis i en eventuelt senere rettssak.

 

Hvem har risikoen for å bevise at det foreligger årsakssammenheng ved yrkesskade?

Ved yrkesskade er det skadelidte som har tvilsrisikoen. Det vil si det er skadelidte som må bevise at kravet til årsakssammenheng er oppfylt. Klarer ikke skadelidte å sannsynliggjøre at yrkesskaden/sykdommen er årsaken til plagene og det økonomiske tapet, får ikke skadelidte dekket sitt økonomiske tap.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut