Erstatning fra forsikringen ved ulykker, brann, vannskade, bilskade og yrkesskade

Erstatning ved ulykke, vannskade, bilskade, brannHar du krav på erstatning? Både i forbindelse med ulykker og ved andre skader, vil man ha krav på oppgjør fra sine forsikringer. Det er nettopp derfor man har forsikringen. Slike oppgjør skal komme i tillegg til erstatning som utbetales etter trafikkulykker og yrkesskader. Les mer om hva du kan kreve og hvordan få rett oppgjør.

Spør Erstatnings-Advokat.no gratis om din sak.

Ulykker
Mange personer har ulykkesforsikringer som de ikke kjenner til. De kan være forsikret enten gjennom medlemskap i foreninger, hos arbeidsgiver eller gjennom andre familiemedlemmers forsikringer. Skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen visse frister, så la oss sjekke dette for deg.

Brann
Når det oppstår brann er man avhengig av å ha hatt brannforsikring for å motta erstatning eller eventuelt reparere skadede bygninger. Disse oppgjørene håndteres etter regler som er vanskelig tilgjengelig. Valg av riktig strategi før eventuelt økonomisk oppgjør er helt avgjørende for en riktig erstatning. Ved tvist mot forsikringen vil rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo) dekke det vesentlige av utgiftene til egen advokat.

Vannskader
Vannskader på bolig fører ofte til forsikringsoppgjør. I slike saker vil det kunne komme opp problemstillinger omkring skyldforhold, årsaksvurderinger og avkorting. Forsikringen mener ofte at de ikke skal dekke noe, eventuelt at de bare er delvis forpliktet. Ved tvist mot forsikringen vil rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo) dekke det vesentlige av utgiftene til egen advokat.

Bilskade
Typisk tvist ved bilskader er skyldfordelingen mellom de involverte kjøretøyene, graden av skyld, utmåling av riktig erstatning og krav om reparasjon av kjøretøy. Under bilforsikringen ligger en rettshjelpsforsikring som dekker utgiftene til advokat.

Påstått forsikringssvindel
I forbindelse tingskade og personskade, kommer det fra forsikringen påstander om forsikringssvik. I tilfelle av forsikringssvindel faller retten til forsikringsoppgjør bort. Vår erfaring er at mange av disse sakene kunne vært unngått dersom selskapets utredere hadde gjort en skikkelig jobb i stedet for å legge alle ressurser inn på å underbygge forhold i forsikringstagerens disfavør. I saker hvor selskapene feilaktig påstår forsikringssvik vil kjennskap til tekniske forhold og forsikringsrett være viktig for å slippe mistanken og til slutt motta riktig forsikringsoppgjør.

PERSONSKADER:

 

Tap av forsørger
Dødsfall som følge av trafikkulykker, yrkesskader / yrkessykdommer eller straffbare forhold rammer personer som har et forsørgeransvar. De etterlatte har krav på å få dekket den økonomiske verdien forsørgeransvaret.  Dette gjelder selv om andre overtar forsørgerrollen overfor de etterlatte. Selv om den etterlatte kan forsørge seg selv vil det ofte foreligge et forsørgertap som følge av økte kostnader ved å bo alene, bortfall av omsorg og hjelp i hjemmet og lignende.

Yrkesskade
Er du skadet i forbindelse med arbeid kan du ha krav på erstatning.

Vilkår for erstatning
Som yrkesskadet vil du være dekket under arbeidsgivers forsikring. Dersom arbeidsgiver ikke har forsikring, kan du likevel få erstatning av Yrkesskadeforsikringsforeningen.
Den skaden du er påført må være forårsaket av en arbeidsulykke. Det må ikke være andre årsaker som har medført skaden. Du har krav på å få dekket inntektstap, utgifter og du kan ha krav på ménerstatning dersom du er påført en varig skade.

Inntektstap
Dersom du blir sykemeldt etter en ulykke vil du ha krav på sykepenger hos NAV i inntil ett år. Sykepengene vil kunne dekke det økonomiske tapet det første året. Forsikringen vil dekke det tapet du lider. Dersom skaden medfører at du ikke tjener like mye som du ville gjort uten skaden - vil du ha et fremtidig inntektstap. Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat i erstatningssaken.

Ménerstatning
Ménerstatning gis til de som er påført en varig og betydelig skade. Slik erstatning forutsetter at skaden du er påført gir et varig medisinsk mén på minst 15 %. Størrelsen på ménet fastsettes av lege med spesialisering innenfor skaden din.

Trafikkskade
Er du skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning.

Vilkår for erstatning
Som trafikkskadet vil du være dekket under kjøretøyets forsikring. Dersom kjøretøyet ikke er forsikret kan du likevel få erstatning av Trafikkforsikringsforeningen. Den skaden du er påført må være forårsaket av ulykken, det betyr at det må ikke være andre årsaker som har medført skaden. Du har krav på å få dekket inntektstap, utgifter og du kan ha krav på ménerstatning dersom du er påført en varig skade.

Ménerstatning
Ménerstatning gis til de som er påført en varig og betydelig skade. Slik erstatning forutsetter at skaden du er påført gir et varig medisinsk mén på minst 15 %. Størrelsen på mén fastsettes av lege med spesialisering innenfor skaden din.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut