Hva får man erstattet ved trafikkskade?

Trafikkkskade advokat erstatningHvert år skjer et stort antall trafikkskader. Hvilke rettigheter har man? Hvordan får man erstatning? Etter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for biler, motorsykler, mopeder osv. Denne forsikringen skal dekke skader og tap som oppstår som følge av ulykker. Både fører og passasjerer i de involverte kjøretøy har krav på erstatning, uavhengig av hvem som er skyld i ulykken. Denne artikkelen tar for seg erstatning etter en trafikkskade.

Hva er det første du bør gjøre for å få erstatning etter en trafikkskade?

Etter en trafikkulykke er det viktig å oppsøke lege straks - helst samme dag. Legen kartlegger skadene. Pass på at alle skader og symptomer blir ført i legejournalen. Dette er viktig dersom du i en senere sak må bevise at skaden skyldes ulykken.

Oppsøk lege jevnlig etter ulykken for å avklare hvordan skadene utvikler seg og kontakt advokat tidlig.

Har det vært vitner til ulykken, forsøk å få tak i vitnene (navn og telefonnummer). Slik er det er mulighet til å få tak i dem senere. Ved personskader skal politiet tilkalles.

Bør det innhentes spesialist erklæring om skadene og deres betydning?

Når skaden er stabilisert bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skadene har etter en invaliditetstabell og det gis en beskrivelse av dine funksjonshemninger i forhold til arbeid videre.

Når kan man få erstatning for en trafikkskade?

Man kan få erstattet alt tap som oppstår etter en trafikkskade dersom det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Hvem skal et erstatningskrav rettes til?

Et erstatningskrav rettes mot påkjørende bils forsikringsselskap. Er det i ulykken ikke involvert andre biler, rettes kravet mot ditt eget forsikringsselskap.

Undersøk om du har andre forsikringer som kan erstatte skadene. Meld i så fall fra til disse forsikringsselskapene så fort som mulig.

Hva kan man få erstattet etter en trafikkulykke?

Du kan få erstattet det økonomiske tapet du har lidt som følge av skaden. Det vil si at du kan man få erstattet påførte og fremtidige utgifter på grunn av skaden, både inntektstap og mènerstatning.

Endelig erstatningskrav vil fremsettes når en spesialisterklæring foreligger. Dette kan ofte ta noe tid. Det er viktig å ta vare på alle kviteringer, for å kunne dokumentere hvilke utgifter man har hatt. Oppgjørstidspunktet avgjør hva som er fremtidig og hva som er påført tap.

Når må et erstatningskrav senest fremmes?

En erstatningssak blir som hovedregelen foreldet 3 år etter at du fikk kunnskap om skaden og den ansvarlige. Utgangspunkt for beregningen av fristen, er den dag da du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Et krav er alltid foreldet 20 år etter skadedato.

Når kan erstatningen settes ned?

En erstatning kan settes ned dersom den som er blitt skadd har mer enn bare bagatellmessig skyld i egen skade. I slike saker vil det ofte være nyttig å ta kontakt med Erstatnings-Advokat.no®. Vi kan vurdere om selskapets avkorting er rettmessig i forhold til gjeldende praksis.

Hva er menerstatning?

Mènerstatning er erstatning for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Du kan kreve mènerstatning dersom du er påført en varig og betydelig trafikkskade. 

Normalt må den medisinske invaliditet overstige 15% for at man skal ha krav på menerstatning etter trafikkskade.

Bør man søke juridisk bistand?

Trafikkskader er ofte kompliserte saker med mye papirarbeid og vanskeligheter med å få oversikt over sakens juridiske sider. Det kan lønne seg å få en advokat inn i saken så tidlig så mulig, slik at advokaten kan ivareta dine rettigheter. Du bør skaffe deg juridisk bistand for å være sikker på at du får erstatningen i den størrelsesorden du har krav på. Slik bistand betales av forsikringen, men du kan fritt velge advokat. Ta gjerne kontakt med oss om dette. Bruk skjemaet til høyre på siden. Vi svarer gratis.

Hvem dekker advokatutgiftene ved trafikkskade?

Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke utgifter til advokat. Ved en rettssak kan man ved trafikkskade bruke retthjelpsforsikringen for å dekke advokatutgifter. Sjåfører har slik forsikring inkludert i motorvognforsikringen. Passasjer eller fotgjenger kan ha rettshjelpsforsikring i innboforsikringen.

Spør oss i Erstatnings-Advokat.no® om bistand.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut