Hvordan er saksbehandlingen ved yrkesskader?

Hvordan er saksbehandlingen ved yrkesskader i forhold til NAV og forsikringsselskapet? Det er en del dokumenter og skjemaer som skal fylles ut når det har vært en yrkesskade. Bruker du oss i Erstatnings-Advokat.no®, hjelper vi deg med dette. I denne artikkelen får du en hurtig oversikt over hvordan saksbehandlingen ved en yrkesskade foregår.

Alminnelig saksbehandling ved yrkesskade

Det er trygdeetaten som utreder saker om trygd ved yrkesskade. Før var det vanlig at skadelidte selv innhentet medisinsk og økonomisk dokumentasjon på yrkesskaden og fremmet et beregnet og begrunnet krav. I den senere tid har imidlertid forsikringsselskapene i større utstrekning enn før aktivt innhentet aktuell informasjon og fremlagt erstatningstilbud av eget initiativ. I tillegg vil advokaten bidra med bistand til dette.

Saksbehandlingen ved yrkesskade kan ta flere år. Grunnen til dette er at det ofte tar lang tid før skadeomfanget er endelig konstatert. Særlig gjelder dette der skaden er omfattende, slik at det er behov for medisinsk rehabilitering, attføring og arbeidsutprøving. Følgelig kan det ta noen år før skadelidte får den erstatningen han eller hun har krav på. Bruk derfor advokat for å få en hurtigere saksbehandling.

Når medisinsk invaliditet, ervervsmessig uføregrad og omfanget av utgifter er konstatert, starter forhandlingene om erstatningen.

Det er fornuftig å la seg representere av advokat i forhold til skadeutredningen og forhandlingene om erstatning. Spesielt gjelder dette dersom det er snakk om store erstatningsbeløp. I forhold til trygden er det som regel ikke nødvendig med advokatbistand.

Trygdekontoret og forsikringsselskapet opptrer i all hovedsak uavhengig av hverandre under saksbehandlingen.

Saksbehandling til folketrygden.

Når arbeidsgiver blir klar over at det foreligger en mulighet for yrkesskade, skal arbeidsgiver snarest mulig sende inn en skademelding til trygdeetaten. Denne plikten gjelder også når arbeidsgiveren er usikker på om det foreligger yrkesskade eller yrkessykdom.

Skadelidte kan også selv melde fra om yrkesskaden, dersom arbeidsgiver ikke gir melding. Alternativt kan en advokat melde skaden.

Skadelidte mister retten til yrkesskadeerstatning fra trygden, dersom arbeidsgiver ikke sender inn skademeling innen ett år etter at arbeidsulykken fant sted. Skadelide bør derfor innen fristen be arbeidsgiver bekrefte at skade eller sykdom er meldt fra til folketrygden, eller undersøke med folketrygden om slik meldning er mottatt. Når det kommer til yrkessykdom, starter fristen å løpe fra det tidspunkt skadelidte ble klar over årsaken til sykdommen.

Skademelding til forsikringsselskapet.

Under yrkesskadeforsikrning er det ingen tilsvarende frist. For å hindre foreldelse må skadelidte imidlertid melde sitt krav innen tre år fra utløpet av kalenderåret da han fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om yrkesskaden eller yrkessykdommen. Er du skadet ved en yrkesskade, må du altså melde skaden til forsikringen innen 3 år etter at du ble oppmerksom på at det var en yrkesskade.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut