Saksbehandlingen ved yrkesskade

Har du hatt en yrkesskade eller arbeidsulykke og lurer på hvordan saksbehandlingen går? Her får du svar. Ved yrkesskade skal skaden meldes NAV og din arbeidsgivers forsikring straks. Arbeidsgiver plikter å melde skaden selv om han er usikker på om det foreligger yrkesskade eller yrkessykdom. Du kan også selv fritt melde fra om yrkesskaden til NAV og forsikringen, dersom arbeidsgiver ikke gir melding.

Alminnelig saksbehandling ved yrkesskade

Det er trygdeetaten som utreder saker om trygd ved yrkesskade. Før var det vanlig at skadelidte selv innhentet medisinsk og økonomisk dokumentasjon på yrkesskaden og fremmet et beregnet og begrunnet krav. I den senere tid har imidlertid forsikringsselskapene i større utstrekning enn før aktivt innhentet aktuell informasjon og fremlagt erstatningstilbud av eget initiativ.

Saksbehandlingen ved yrkesskade kan ta flere år. Grunnen til dette er at det ofte tar lang tid før skadeomfanget er endelig konstatert. Særlig gjelder dette der skaden er omfattende, slik at det er behov for medisinsk rehabilitering, attføring og arbeidsutprøving. Følgelig kan det ta flere år før skadelidte får den erstatningen han eller hun har krav på.

Når medisinske invaliditet, ervervsmessig uføregrad og omfanget av utgifter er konstatert, starter forhandlingene om erstatningen.

Det kan være hensiktsmessig å la seg representere av advokat i forhold til skadeutredningen og forhandlingene om erstatning. Spesielt gjelder dette dersom saken har et visst omfang. I forhold til trygdemyndigheten er det som regel ikke nødvendig med advokatbistand.

Trygdekontoret og forsikringsselskapet opptrer i all hovedsak uavhengig av hverandre under saksbehandlingen.

Saksbehandling til folketrygden

Når arbeidsgiver blir klar over at det foreligger en mulighet for yrkesskade, skal arbeidsgiver snarest mulig sende inn en skademelding til trygdeetaten. Denne plikten gjelder også når arbeidsgiveren er usikkert på om det foreligger yrkesskade eller yrkessykdom.

Skadelidte kan også selv melde fra om yrkesskaden, dersom arbeidsgiver ikke gir melding.

Skadelidte mister retten til yrkesskadeerstatning, dersom arbeidsgiver ikke sender inn skademeling innen ett år etter at arbeidsulykken fant sted. Skadelide bør derfor innen fristen be arbeidsgiver bekrefte at skade eller sykdom er meldt fra til folketrygden, eller undersøke med folketrygden om slik meldning er mottatt. Når det kommer til yrkessykdom, starter fristen å løpe fra det tidspunkt skadelidte ble klar over årsaken til sykdommen.

Skademelding til forsikringsselskapet

Under yrkesskadeforsikrning er det ingen tilsvarende frist. For å hindre foreldelse må skadelidte imidlertid melde sitt krav innen tre år fra utløpet av kalenderåret da han fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut