Spørsmål og svar om yrkesskade?

Hvilke rettigheter har man etter en arbeidsulykke, og hva man bør gjøre for å få oppfylt sine rettigheter?Spørsmål og svar ved yrkesskade En yrkesskade kan være svært alvorlig for den person som blir rammet. Her får du svar på de vanligste spørsmålene. Yrkesskaden kan snu opp/ned på livet. Sørg for å få gode råd.

Hvilken lov regulerer erstatning ved yrkesskade?

Yrkesskadeerstatning er regulert i lov om yrkesskadeerstatning fra 16. 06. 1965.

Hva er en yrkesskade?

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Spør oss om erstatning ved yrkesskade.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper for alle sine ansatte. Selv om arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring er du allikevel dekket av yrkesskadeforsikringen.

Hva bør man gjøre etter en yrkesskade?

Etter en arbeidsulykke er det viktig å oppsøke en lege så fort som mulig. Legen kartlegger skadene. Pass på at alle skader og symptomer blir ført i legejournalen. Dette er viktig for senere å kunne bevise at skadene skyldes arbeidsulykken. Oppsøk lege jevnlig etter ulykken for å avklare hvordan skadene utvikler seg. Ved personskader skal politiet tilkalles.

Hvem har rett til yrkesskadeerstatning?

For å bli tilkjent yrkesskadeerstatning må du være påført en skade eller sykdom som er oppstått under arbeid for arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivere må tegne en egen forsikring for å være dekket ved yrkesskader.

Blir du påført en skade når du arbeider frivillig eller ulønnet for en privatperson er du ikke dekket av yrkesskadeforsikringen.

Hva kan kreves erstattet etter en yrkesskade?

Etter en yrkesskade skal du få dekket det økonomiske tapet du har hatt. Du kan få erstattet påførte utgifter, fremtidige utgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap og menerstatning. Dette kan for eksempel være utgifter til transport, gjenanskaffelse av ødelagte gjenstander, behandling osv.

Dør en forsørger som følge av en arbeidsulykke kan de etterlatte kreve erstatning for tap av forsørger.

Undersøk om du har andre private forsikringer som kan være aktuelle. F.eks frivillige yrkesskadeforsikringer, pensjonsforsikringer og reiseforsikringer.

Hvem utbetaler erstatningen?

Utbetalinger fra NAV utgjør grunnsteinen i erstatningen. Oppgjøret fra forsikringsselskapet sørger for at du oppnår full erstatning i forhold til det økonomiske tap du har og vil bli påført.

Hvem skal gis melding om en yrkesskade?

En yrkesskade skal meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV så tidlig som mulig etter arbeidsulykken.

Har jeg rett til ny erstatning om sykdommen forverrer seg etter erstatningsoppgjøret?

Erstatningsoppgjøret er en bindende avtale mellom deg og forsikringsselskapet. Det skal mye til å få dekket nye poster etter at et erstatningsoppgjør er foretatt. Det er derfor viktig å få med alle skader og utgifter i det første erstatningsoppgjøret.

For å kunne kreve ytterligere erstatning er det krav om at din yrkesuførhet eller medisinske invaliditet som følge av sykdommen forverrer seg” vesentlig”. Spør oss gjerne om dette.

Kravet om tilleggserstatning må settes frem senest 5 år etter det første erstatningsoppgjøret.

Kan man kreve oppreisning?

Oppreisning er krav om dekning for tort og svie. Vilkåret for å kunne kreve oppreisning er at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Krav om oppreisning må rettes direkte til skadevolder.

Når er kravet om erstatning foreldet?

Et erstatningskrav har en foreldelsesfrist på 3 år. Fristen begynner å løpe den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Kravet foreldes senest 20 år etter at den skadeliggjørende handlingen skjedde.

Bør man søke juridisk bistand?

Yrkesskader er ofte kompliserte saker med mye papirarbeid og det kan være vanskelig å få oversikt over sakens juridiske sider. Det kan lønne seg å få en advokat inn i saken så tidlig så mulig, slik at advokaten kan ivareta dine rettigheter. Du bør skaffe deg juridisk bistand for å være sikker på at du får erstatningen i den størrelsesorden du har krav på.

- Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg på vei. 
- Erstatnings-Advokat.no® på telefon 22 44 14 88 / post@erstatnings-advokat.no eller bruk skjema.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut